Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Bạn đang làm việc đúng chuyên môn được đào tạo

Bạn đang làm việc không đúng chuyên môn đào tạo

Bạn chưa tìm được việc làm sau 2 năm tốt nghiệp

Bạn đang theo học chương trình khác để tìm việc